REFUNDACJA

Logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2004r.

Podstawą do uzyskania dofinansowania do przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest posiadanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym.

Zlecenie to musi zostać wypełnione przez lekarza odpowiedniej specjalizacji i potwierdzone przez NFZ.

Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środki pomocnicze, pacjent otrzmuje na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach Ministra Zdrowia (100%, 90%, 70%).

Jeżeli cena wybranego przez pacjenta zaopatrzenia jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłąca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

W przypadku odbierania przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego przez osobę inną niż osoba na którą wystawione jest zlecenie, należy posiadać upoważnienie  od osoby wskazanej na zleceniu.